Od 2009 zajmuję się Logistyką Informacji czyli zarządzaniem komunikacją, przepływami informacji i  gromadzeniem wiedzy. W zakres strategicznego planowania tych dziedzin wchodzą zarówno

 • procesy komunikacji zewnętrznej 
  • PR 
  • Marketing 
  • Sprzedaż 
  • Serwis i reklamacje
  • Fundraising
  • Employer Branding
 • jak i wewnętrzne, takie jak 
  • PR wewnętrzny 
  • HR 
 • czy tworzenie 
  • organizacji uczących się 
  • standardów i automatyzacja procesów wymiany informacji

Od 2016 działam i uczę się w Toastmasters International (ACB, ALB, Triple Crown). Pracowałem w klubie bielsko-bialskim Na Szczycie jako członek zarządu (Wiceprezes ds. PR, później ds. Edukacji, na końcu Prezes). Potem w Dystrykcie 108. odpowiadałem za Zarządzanie Komunikacją na poziomie Okręgu D, czyli w Polsce Południowej. Obecnie jestem Dyrektorem Rejonu D1, czyli wspieram i koordynuję zadania i edukację około 100 osób w 4 śląskich klubach. Moim głównym celem jest promowanie jak najefektywniejszego użycia narzędzi edukacyjnych, jakim są kluby, spotkania i struktury Toastmasters International.

Za wdrożenia projektów komunikacyjnych i PR w Okręgu zostałem wyróżniony przez zarząd Dystryktu 108. odznaczeniem Toastmaster Roku 2019 (Toastmaster of The Year), przyznawanemu jednemu spośród ośmiu odznaczonych w tym roku przez Dyrektora Dystryktu tytułem Wyróżniającego się Członka (Outstanding Member). Obecnie Dystrykt 108. zrzesza około 2000 członków z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii.

Bio

Biogram dla szkoleń i konferencji (PL/EN)

Ryszard Kosowicz

Z wykształcenia jest filozofem nauk ścisłych. Zawodowo od wielu lat zajmuje się aspektami zarządzania komunikacją i przepływu informacji w taki sposób, by była dostępna i przyswojona przez osoby, które jej potrzebują w momencie, w którym jej potrzebują. Dba o bezpieczeństwo wiedzy i informacji w organizacjach, zarówno w aspekcie cyberbezpieczeństwa, jak i prawa. Wspiera tworzenie organizacji uczących się.
Jako prowadzący warsztaty skupia się na elementach, które studiował i przećwiczył. Szczególnie są to elementy:
– zarządzania,
– komunikacji, szczególnie delegowania i dawania informacji zwrotnej;
– tworzenia strategii marki,
– opracowywania strategii biznesowych zbieżnych z modelami ciągłego doskonalenia w warunkach dużej niepewności rynkowej.
Od wielu lat członek organizacji edukacyjnej Toastmasters International, zafascynowany modelem crowd-learningu, który w tej organizacji umożliwia wypracowanie i przećwiczenie umiejętności zarządzania oraz komunikacji z zespołami, a także wystąpień publicznych. Współtworzy, wraz z Leszkiem Ciborem, podcast Dobra Zmiana, organizował TEDx BielskoBiała oraz LinkedIn Local – Bielsko-Biała. Autor bloga dostępnego na Ryszard.Kosowicz.pl

A philosopher of sciences. Cosmology, philosophy of science or economy are his interests.
Professionally for many years he has been dealing with aspects of managing communication and sending information in such a way that it is accessible and assimilated by people who need at the time when they need. He cares about the security of knowledge and information in organizations, both cybernetic and legal. Supports the creation of learning organizations. As a workshop leader, he focuses on the elements he studied and practiced. Particularly these are the elements:
– management,
– communication, especially posting and giving feedback;
– creating brand strategy,
– developing business strategies consistent with model of continuous improvement in conditions of high market uncertainty.
For many years a member of the educational organization Toastmasters International. Enthusiast of the crowd-learning model, which in this organization enables the development and training of management skills and communication with teams, as well as public speaking.
Together with Leszek Cibor, he’s co-host of Dobra Zmiana podcast. He organized TEDx BielskoBiała and LinkedIn Local – Bielsko-Biała. Author of blog Ryszard.Kosowicz.pl

Biogram dla wydarzeń w Toastmasters – dłuższy (PL/EN)

Ryszard Kosowicz TY’19 ACS ALB

Z wykształcenia jest filozofem nauk ścisłych. Kosmologia, filozofia nauki czy ekonomii to jego dziedziny zainteresowań. 
Zawodowo od wielu lat zajmuje się aspektami zarządzania komunikacją i przepływu informacji w taki sposób, by była dostępna i przyswojona przez osoby, które jej potrzebują w momencie, w którym jej potrzebują. Dba o bezpieczeństwo wiedzy i informacji w organizacjach, zarówno cybernetyczne, jak i prawne. Wspiera tworzenie organizacji uczących się.
Zafascynowany modelem crowd-learningu stosowanym w Toastmasters International szlifuje swoje umiejętności zarządzania zespołami. Doceniony przez organizację tytułem Toastmaster Roku 2019. Obecnie pełni rolę Dyrektora Rejonu 108D1, nadzorując edukację i wspiera około 100 osób zrzeszonych w 4 klubach na terenie Śląska.

A philosopher of sciences. Cosmology, philosophy of science or economy are his interests.
Professionally for many years he has been dealing with aspects of managing communication and sending information in such a way that it is accessible and assimilated by people who need at the time when they need. He cares about the security of knowledge and information in organizations, both cybernetic and legal. Supports the creation of learning organizations.
The fascinated crowd-learning model used at Toastmasters International learn his team management skills. Awarded by the organization with the title of Toastmaster of the Year 2019. Currently, he is the director of District 108D1, supervising education and supporting about 100 people associated in 4 clubs in Silesia.

Biogram dla wydarzeń w Toastmasters – krótszy (PL / EN)

Ryszard Kosowicz TY’19 ACS ALB

To profesjonalny logistyk informacji. Oznacza to, że strategicznie wiąże komunikację w PR, marketingu, sprzedaży, HR lub fundraisingu.
W Toastmasters International przez trzy lata. Służył jako VPPR, VPE i jako Prezes klubu. Następnie rozwinął swoje doświadczenie jako kierownik działu PR 108D. Obecnie jest dyrektorem obszaru D1.
Fascynat możliwości, jakie oferuje uzywana w TMI metoda crowd-learning , czyli uczenia się przez społeczność.
Nagrodzony przez TMI Dystrykt 108. tytułem Toastmaster Roku 2019.

Is an professional information logistics. It means he strategically combines communication in PR, marketing, sales, HR or fundraising.
At Toastmasters International for three years. Served as VPPR, VPE and as Club President. After those he developed his experience as Division 108D PR Manager. Now he is Area D1 Director.
Fascinate of possibilities, carried by the crowd-learning method used in TMI, i.e. learning through the community.
Awarded by the TMI District 108. with the title of Toastmaster of the Year 2019.